Semalt hünärmeni, Web sahypasynyň Scrollscraper-i suratlandyrýar

Adat Şalom hakda haýran galdyryjy maglumatlar bar, web sahypasyna girip tapyp bilersiňiz: scrollscraper.adatshalom.net. Web sahypasynda sahypanyň aýlaw ýazgysy barada täzelenen maglumatlar bar. Sahypanyň ýük tizliginiň seljermesi sahypanyň jogap tizliginiň 76 ms bolandygyny ýüze çykardy. Netijeler, şeýle hem, haýsydyr bir web sahypasyny görkezmek we ähli DOM çeşmelerini doly ýüklemek üçin takmynan 220 ms gerekdigini ýüze çykardy. Beýleki saýtlar bilen deňeşdirilende, bu sahypanyň ajaýyp bir sahypadygyny görkezýär, sebäbi köp sahypanyň web sahypasyny ozal görkezilen tizliklerden has çalt ýükläp bilmeýändigi. Netijeler 57/100-iň adaty netijelerdigini we ýedi synagyň diňe biriniň şowsuz bolmagy bilen üstünlikli bolandygyny görkezdi. Esasy sahypadaky ähli elementleri ýüklemek baradaky haýyşlar çeşmeleriň hiç biriniň çagyrylmandygyny we edilen haýyşlaryň hemmesiniň scrollscraper.adatshalom-a gönükdirilendigini görkezdi. Netijeler, ýazylan 76 ms web sahypasyny ýüklemek üçin iň uzyn wagtdygyny we asyl domene degişlidigini görkezdi.

Scrollscraper.adatshalom web sahypasyny optimizasiýa

Sahypanyň optimizasiýasy, sahypanyň esasy sahypasynyň umumy göwrüminiň hakykatdanam 4.2 kilobaýtdygyny görkezdi, bu adaty orta agramly web sahypalarynyň möhüm toparydyr. Sahypalaryň has uly bölegi Hotmail tarapyndan 4,2 kB. Beýleki bölekleri suratlar, javascript we CSS bilen meşgullanýar.

HTML optimizasiýasy

Web sahypasynyň serweri diňe Hotmail mazmunyny kiçeltmek bilen çäklenmän, ulanylyp bilner. Maglumatlary gysmagyň iň maslahat berilýän serişdesi, GZIP-den peýdalanmakdyr, sebäbi brauzerden we serwerden geçýän maglumatlaryň mukdaryny azaltmaga ukyply. Şeýle hem, Hotmail koduny ep-esli derejede kiçeldýär we asyl web sahypasynyň göwrümini 63% -e çenli azaldyp biler.

HTTPS şahadatnamasy

Scrollscraper.adatshalom-da ýoklugy sebäpli SSL şahadatnamasyny almak maslahat berilýär. SSL kepilnamasynyň ähmiýeti, HTTPS birikmesine rugsat bermek bilen internetde has ygtybarly göz aýlamaga mümkinçilik berýär.

Myhmanlaryň kartasy

Saparlaryň sanyny seljermek, saparlaryň dörtden üç böleginiň ABŞ-dan gelip çykýandygyny görkezýär. Bu, scrollscraper.adatshalom.net we olaryň serweriniň ABŞ-da ýerleşmegi maslahat berilýändigini aňladýar, sebäbi sahypalaryň has çalt bolmagyna mümkinçilik berýär.

Sosial paýlaşma optimizasiýasy

“Scrollscraper.adatshalom” -da açyk grafiki düşündiriş ýok, bu sahypanyň “Facebook” -da bolmagy ýaly sosial abadançylyga zyýanly. Sebäbi şeýle saýtlar web sahypasynyň gurluşyny gurmakda peýdalydyr we bu platformalarda paýlaşylanda gowy görünýär.

Kodlamak we dil

Web sahypasy üçin ulanylýan dil iňlis dilidir, sebäbi HTML meta belliginde-de, web sahypasynda-da ulanylýan dil. Web sahypasynda UTF-8 bar, bu nyşanlaryň täsirli transkripsiýasy sebäpli kodlamagyň iň gowy formatydyr.